Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Rawa Mazowiecka dzięki dostosowaniu Zajazdu Pod Żurawiem do nowych usług turystycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regiony

Działanie: 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie 6.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej

    Nr umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.01-10-0025/17-02
    Data podpisania umowy: 11.07.2019 r.
    Wartość projektu: 715 053,65 zł
    Kwota wydatków kwalifikowanych: 515 771,72 zł
    Kwota dofinansowania: 381 671,07 zł
    Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.05.2018 r.
    Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2021 r.

O PROJEKCIE:

Projekt zakładał zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez zwiększenie bazy noclegowej gminy Rawa Mazowiecka oraz wprowadzeniu usług turystycznych nie oferowanych na jej terenie. Realizacja projektu w zakresie infrastrukturalnym polegała na dostosowaniu zaplecza Zajazdu pod Żurawiem do potrzeb klientów (montaż klimatyzacji, nagrzewnic, kabin prysznicowych), dodatkowym elementem projektu był zakup niezbędnego wyposażenia oraz zarządzania i promocja projektu. Dzięki realizacji projektu zostały wprowadzone 4 nowe usługi (usługi hotelowe, dzień kuchni lokalnej, warsztaty carvingu z elementami lokalnego folkloru, wycieczki z przewodnikiem). Grupą docelową są mieszkańcy województwa łódzkiego oraz turyści odwiedzający województwo łódzkie. Projekt został podzielony na 8 zadań (hotel – adaptacja, hotel – umeblowanie, hotel wyposażenie, gastronomia – adaptacja, gastronomia – wyposażenie, recepcja – wyposażenie, zarządzanie projektem, promocja projektu).

ADRES:

Zajazd pod Żurawiem
Ścieki 25
96-200 Rawa Mazowiecka
tel: +48 46 814 48 87

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Rawa Mazowiecka dzięki dostosowaniu Zajazdu pod Żurawiem do nowych usług turystycznych

Tarcza finansowa 2.0.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego,,Tarcza  Finansowa2.0 "z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro,Małych i Średnich Firm udzieloną przez P.F.R S.A.